Radon är en radioaktiv gas och är den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar flest dödsfall. Näst efter tobaksrökning är Radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Det är därför viktigt att radonhalten kontrolleras inomhus. Radon finns naturligt i berggrund och i mark på de flesta ställen i Sverige.

Den enda kända hälsoeffekten kopplat till radon är lungcancer. Risken för lungcancer ökar vid en livslång tids exponering för radon där den sammanlagda stråldosen avgör risknivån. Radon är inte en akut hälsofara om en person exponeras för högre halter under en kortare tid. Det är viktigt att kontrollera radonhalten i den inomhusmiljö som människor utnyttjar mest dagligen och hålla den så låg som möjligt. Mätningarna ska normalt göras mellan 1 oktober och 30 april, under en period av minst 2 månader.

Radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav 50 av fallen har aldrig varit rökare. Totalt upptäcks ungefär 3900 fall av lungcancer per år varav cirka 2800 fall per år kopplas ihop med enbart rökning. Exponering för Radon tillsammans med rökning innebär en kraftig ökad hälsorisk för lungcancer. Sannolikt är det även en viss riskökning för de som samtidigt med radon utsätts för tobaksrök, så kallad passiv rökning. Även om den bästa personliga riskminskningen för en rökare är att sluta röka är Radon i inomhusluften en hälsorisk och radonhalten bör hållas så låg som möjligt.