Vi är utbildade specialister på Radonåtgärder i bostäder!

Vi är utbildade specialister på Radonåtgärder i bostäder!

Vi är utbildade specialister på Radonåtgärder i bostäder!

Kontakta oss för en konsultation på vilken lösning som är bäst för just din bostad!

Radon i inomhusmiljö

Radon är en radioaktiv gas och är den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar flest dödsfall. Näst efter tobaksrökning är Radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Det är därför viktigt att radonhalten kontrolleras inomhus. Radon finns naturligt i berggrund och i mark på de flesta ställen i Sverige.

En av hälsoeffekterna kopplat till radon är lungcancer. Risken för lungcancer ökar vid en livslång tids exponering för radon där den sammanlagda stråldosen avgör risknivån. Radon är inte en akut hälsofara om en person exponeras för högre halter under en kortare tid. Det är viktigt att kontrollera radonhalten i den inomhusmiljö som människor utnyttjar mest dagligen och hålla den så låg som möjligt. Mätningarna ska normalt göras mellan 1 oktober och 30 april, under en period av minst 2 månader.

Kontakta oss gällande radon
Radon

Radon i inomhusluften är en hälsorisk

Radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav 50 av fallen har aldrig varit rökare. Totalt upptäcks ungefär 3900 fall av lungcancer per år varav cirka 2800 fall per år kopplas ihop med enbart rökning. Exponering för Radon tillsammans med rökning innebär en kraftig ökad hälsorisk för lungcancer. Sannolikt är det även en viss riskökning för de som samtidigt med radon utsätts för tobaksrök, så kallad passiv rökning. Även om den bästa personliga riskminskningen för en rökare är att sluta röka är Radon i inomhusluften en hälsorisk och radonhalten bör hållas så låg som möjligt.

Radon finns överallt – kontroller av radonhalter behövs

Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor. Fastighetsägare till flerbostadshus, skolor och förskolor ska kontinuerligt kontrollera radonhalten och åtgärda en för hög radonhalt. Villaägare med andra egnahemsägare rekommenderas att kontrollera radonhalten och åtgärda för höga halter av radon för att minska hälsorisken.

Radon finns med några få undantag överallt i marken. Radonhalten i marken är tillräckligt hög för att ge höga radonhalter inomhus. Radon från marken sugs lätt in till inomhusluften beroende på att alla byggnader är konstruerade att ha ett lägre lufttryck inomhus än utomhus.

Radon i inomhusmiljö

Blå lättbetong eller dricksvattnet kan orsaka höga radonhalter

Blå lättbetong i byggnaden eller radon i dricksvattnet kan också vara orsaker till förhöjda radonhalter inomhus. Upptäcks höga radonhalter i vattnet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alltid kontrollera radonhalten i inomhusluften. Den största risken med radon i dricksvatten är att radon kommer ut i inomhusluften och att radon sedan andas in och kommer ner i lungorna.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft på 200 Bq/m3 gäller för så kallad befintlig bebyggelse som i princip avser alla byggnader som inte är nybyggda.

Nytt från och med 2015 är att egnahemsägare inte längre kan få statligt bidrag till radonsaneringar. Det är ändå viktigt att radonhalten kontrolleras och att man eftersträvar ha en så låg radonhalt som möjligt för att minimera hälsorisken.

Kontakta Oss Idag för en Offert

Kontakta Oss Idag för en Offert