Våra Tjänster

Våra Tjänster

Våra Tjänster

Lindsells – specialister på ventilation för kontor, industri och bostäder

Lindsells AB är certifierad partners till Fläktgroup, Systemair, Recovent, Flexit och Enervent.

Vi är specialister på bostadsventilation och ventilationslösningar för kontor och industri men utför även enklare ventilationsarbete. Lindsells AB monterar ca 450st FTX aggregat årligen och har stor erfarenhet av både små och stora värmeåtervinningsaggregat inom ventilation. Som totalentreprenör inom ventilation erbjuder vi våra kunder en helhetslösning där kundens behov står i fokus! Kontakta oss redan idag för offert eller så kan du som vill montera själv handla produkter direkt i vår webshop!

Montering
Projektering
OVK besiktning
Ventilationsritningar
Rensning av ventilationskanaler
Radonsanering
Rådgivning
Energideklarationer
Luft/vattenvärmepumpar
Luft/luftvärmepumpar
Service
Offertförfrågan

Montering

Lindsells AB utför installationer  inom ventilation, värme och kyla samt övrig luftkomfort. Inget projekt är för litet eller för stort. Vare sig det gäller utbyte av FTX, mekanisk frånluft eller konvertering från självdrag till FTX, har vi kunskapen och erfarenheten att utföra arbetet.  

Projektering

Vi utför projektering inom ventilation, värme och kyla. Från vårt första möte i fastigheten till färdigt förslag tar vi er igenom processen steg för steg. Vi arbetar med kända varumärken och högkvalitativ teknik för att försäkra oss om att du som kund ska erhålla en anläggning som har en lång livslängd, energieffektiv drift samt är enkel att underhålla.  

OVK besiktning

Lindsells AB har högsta behörighet K (Ventilationssystem av komplicerad art) för att utföra OVK så du kan vara säker på att OVK besiktningen utförs av en kunnig ventilationskontrollant! 

OVK – obligatorisk ventilationskontroll – ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. 

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.  

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller. 

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader. 

Byggnader och typ av ventilationssystem 

Intervall 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 

OVK besiktning

3 år  

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation  

6 år  

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation. 

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.  

 • S-ventilation = självdragsventilation.  
 • F-ventilation = Ventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.  
 • FT-ventilation = Ventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.  
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.  
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.  

Ventilationsritningar 

Om önskemål finns utför vi även CAD ritningar för tex bygglov, relationsritningar mm.  Kontakta oss för prisförfrågan.  

Rensning av mekanisk ventilation

Rena ventilationskanaler är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Att rensa ventilationskanalerna ger inte bara goda hälsoeffekter, utan även bättre värmeåtervinning. Vi brukar rekommendera rensning ca vart tredje år. Det finns olika rensningspaket att välja mellan. I några ingår även injustering av luftflödet enligt BBR, och då även ett Luftflödesprotokoll.”

Felsökningar 

Våra servicetekniker åker ut på felsökningar efter önskemål. Det kan vara allt ifrån dålig ventilation till utslitna delar som behövs bytas. Om det är möjligt byts den defekta komponenten direkt, annars beställs delar efter överenskommelse för åtgärd. Detta görs för Bostadsrättsföreningar och företag, såväl som för privatpersoner. 

Radonsanering 

Kontrollera om det finns radon i er inomhusmiljö 

Radon är en radioaktiv gas och är den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar flest dödsfall. Näst efter tobaksrökning är Radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Det är därför viktigt att radonhalten kontrolleras inomhus. Radon finns naturligt i berggrund och i mark på de flesta ställen i Sverige. 

Den enda kända hälsoeffekten kopplat till radon är lungcancer. Risken för lungcancer ökar vid en livslång tids exponering för radon där den sammanlagda stråldosen avgör risknivån. Radon är inte en akut hälsofara om en person exponeras för högre halter under en kortare tid. Det är viktigt att kontrollera radonhalten i den inomhusmiljö som människor utnyttjar mest dagligen och hålla den så låg som möjligt. Mätningarna ska normalt göras mellan 1 oktober och 30 april, under en period av minst 2 månader. 

Radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav 50 av fallen har aldrig varit rökare. Totalt upptäcks ungefär 3900 fall av lungcancer per år varav cirka 2800 fall per år kopplas ihop med enbart rökning. Exponering för Radon tillsammans med rökning innebär en kraftig ökad hälsorisk för lungcancer. Sannolikt är det även en viss riskökning för de som samtidigt med radon utsätts för tobaksrök, så kallad passiv rökning. Även om den bästa personliga riskminskningen för en rökare är att sluta röka är Radon i inomhusluften en hälsorisk och radonhalten bör hållas så låg som möjligt. 

Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor. Fastighetsägare till flerbostadshus, skolor och förskolor ska kontinuerligt kontrollera radonhalten och åtgärda en för hög radonhalt. Villaägare med andra egnahemsägare rekommenderas att kontrollera radonhalten och åtgärda för höga halter av radon för att minska hälsorisken.  

Radon finns med några få undantag överallt i marken. Radonhalten i marken är tillräckligt hög för att ge höga radonhalter inomhus. Radon från marken sugs lätt in till inomhusluften beroende på att alla byggnader är konstruerade att ha ett lägre lufttryck inomhus än utomhus.

Radonsanering

Blå lättbetong i byggnaden eller radon i dricksvattnet kan också vara orsaker till förhöjda radonhalter inomhus. Upptäcks höga radonhalter i vattnet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alltid kontrollera radonhalten i inomhusluften. Den största risken med radon i dricksvatten är att radon kommer ut i inomhusluften och att radon sedan andas in och kommer ner i lungorna.   

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft på 200 Bq/m3 gäller för så kallad befintlig bebyggelse som i princip avser alla byggnader som inte är nybyggda.  

Nytt från och med 2015 är att egnahemsägare inte längre kan få statligt bidrag till radonsaneringar. Det är ändå viktigt att radonhalten kontrolleras och att man eftersträvar ha en så låg radonhalt som möjligt för att minimera hälsorisken.  

Kontakta oss för en konsultation kring radon i ert hus.

Hur kan man sanera radon?

Vid Radon i byggmaterial är oftast ett FTX system bästa lösningen då rätt luftombyte kan uppnås utan stora energiförluster, finns även markradon krävs ofta en radonsug för att minska nivåerna. Vi hjälper er att ta fram rätt lösning för just ert hus!  

Vi ger dig råd

Vi inleder alltid vårt arbete med rådgivning. Vi utgår alltid ifrån vad som är bäst för just ditt boende. Våra råd grundar sig på vad vi kan göra för att du ska andas så bra luft som möjligt genom din ventilation. Det kan också vara så att du önskar kyla på sommaren och värme på vintern och hur vi kan hjälpa dig med detta.   

För att få en offert på en installation krävs ofta ett platsbesök för att säkerställa att rätt lösning tas fram.Vi erbjuder även rådgivning och konsultation. 

Energideklaration 

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.  

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön.

Energideklaration

Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön. Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.  

Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.  

Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas. 

Luft/Vattenvärmepumpar 

Luft/Vattenvärmepumpar 

Luft/vatten-värmepumpen utvinner solenergi som lagrats i uteluften. Värmen kan utvinnas även om utetemperaturen sjunker ner mot 20 minusgrader. Steg 1 i denna process är att uteluften värmer upp ett köldmedium i utedelen. En luft/vatten-värmepump sprider sedan den upptagna värmen till husets värmesystem. Detta görs via innerdelen och med en betydligt högre temperatur.  

En luft/vatten-värmepump är en heltäckande värmeanläggning, det innebär att den förutom att värma huset också ger varmvatten till en mycket låg kostnad.  

Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 80 procent  

Det är mycket viktigt att en luft/vatten-värmepump dimensioneras rätt, dvs att den har rätt storlek för dina behov. För en korrekt dimensionerad luft/vatten-värmepump gäller nedanstående:  

De få dagar på året då det är riktigt kallt och temperaturen går ned under 20 minusgrader startar elpatronen i er luft/vatten-värmepump och hjälper till. Då stiger uppvärmningskostnaden dessa kalla dagar men samtidigt hålls energiförbrukningen på en lägre nivå under årets övriga dagar.

Se våra Luft/Vatten-värmepumpar här

Det är därför dimensioneringen är så viktig, att hitta rätt storlek på er luft/vatten-värmepump så att energiförbrukningen konstant ligger på en så låg nivå som möjligt, samtidigt som antalet dagar med elpatron hålls på ett minimum. Genom att hitta den rätta balansen mellan dessa parametrar, kan den årliga uppvärmningskostnaden hållas nere på en så låg nivå som möjligt.   

En luft/vatten-värmepump kan hjälpa till att sänka värmekostnaderna ända upp till 80 procent i en fastighet. Eftersom en luft/vatten-värmepump utvinner värmen ur uteluften, så gynnas den av varmare klimat. Detta är en av anledningarna till att luft/vatten-värmepump är ett mer populärt alternativ i södra delen av landet.   

Luft_Vattenvärmepumpar

Luft/Luft värmepump

Luft Luft varmepump

Kan du inte borra efter bergvärme eller gräva för jordvärme så kan en luft/luft-värmepump vara det perfekta alternativet för dig. På samma sätt som övriga värmepumpar utvinner en luft/luft-värmepump energi, men i detta fall från utomhusluften. Genom kompressorteknik utvinner man den lilla mängd energi som finns i luften under årets kallare perioder och sprider sedan värme inomhus med hjälp av en fläkt. Det kompakta måttet på innerdelen gör den lättplacerad, förslagsvis över en entrédörr.  

En luft/luft-värmepump kan även förbättra inomhusmiljön genom att aktivt rena inomhusluften, funktionen kan dessutom omvändas för att ge skön svalka i huset under den varma perioden av året. Det är dock viktigt att service och filterbyte gör regelbundet för att luft/luft-värmepumpen ska fungera optimalt och ha en bra livslängd.  

En luft/luft-värmepump kan mer än halvera uppvärmningskostnaden för en villa eller ett fritidshus. Hur stor besparing beror på husets storlek, planlösning och var i landet det ligger. En luft/luft-värmepump bör dock endast ses som ett komplement till annan uppvärmning, eftersom denna teknik inte har kapacitet att producera varmvatten. Men en luft/luft-värmepump kan verkligen ge stor besparing i till exempel villor med direktverkande el. 

Se våra luft/luft-värmepumpar här:

Luft/luft-värmepump – fördelar: 

 • Ekonomiskt: Kan halvera uppvärmningskostnaden för villan eller fritidshuset. 
 • Flexibelt: Bra alternativ för er som inte vill eller kan borra för bergvärme eller gräva för jordvärme. 
 • Lägre pris: Investeringskostnaden är lägre än med bergvärme, jordvärme och luft/vatten, men tänk på att även besparingen är lägre. 
 • Förnybart: En luft/luft värmepump utvinner solenergi som lagras i utomhusluften. 
 • Coanda-effekt: Ger en behaglig spridning av värme och kyla inomhus. 
 • Kyla: På varma sommardagar kan luft/luft-värmepumpen leverera behaglig kyla. 

Luft/luft-värmepump – nackdelar:

 • Komplement: En luft/luft-värmepump framförallt fungerar det optimalt tillsammans med ett FTX aggregat ( luftbehandlingsaggregat ) 
 • Inget varmvatten: Tänk på att en luft/luft-värmepump inte kan producera varmvatten. 
 • Mindre effektiv vid mycket låga temperaturer: En luft/luft-värmepump ger inte lika hög verkningsgrad när det är mycket låga temperaturer utomhus. 

Service 

Serviceavtal – När en installation av ett FTX-aggregat utförts, erbjuder vi Serviceavtal för att säkerställa regelbundet underhåll av ditt aggregat. Vi kontaktar dig när det är dags för filterbyte, så det inte går för lång tid mellan bytena.

Detta förlänger livslängden på systemet, och man kan andas bra luft under många år framöver.   

Rensning av mekanisk ventilation – Vi erbjuder olika paket för rensning av ventilationskanalerna. Detta bör också göras regelbundet, dock inte lika ofta som filterbytet.   

Ventilationskanaler bör rensas vart tredje till vart sjätte år beroende på ventilationssystem. Anläggning med mekanisk ventilation rekommenderas att rensas vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart sjätte år. 

Service

Kontakta Oss Idag för en Offert

Kontakta Oss Idag för en Offert